അക്ഷയ സംരംഭകർക്കായി ബി എസ് എൻ എൽ – ഫൈബർ ടു ദി ഹോം (FTTH) എന്ന പ്രത്യേക പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ച്

View all Notices
അക്ഷയ സംരംഭകർക്കായി  ബി എസ് എൻ എൽ – ഫൈബർ ടു ദി  ഹോം  (FTTH)  എന്ന പ്രത്യേക പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ച്
വിശദവിവരങ്ങൾക്കു സർക്കുലർ കാണുക

അക്ഷയ സംരംഭകർക്കായി  ബി എസ് എൻ എൽ ഫൈബർ ടു ദി  ഹോം  (FTTH)  എന്ന പ്രത്യേക പ്ലാൻ  അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്ലാൻ ലഭ്യമാകുന്നതിനു  ബി എസ് എൻ എൽ / അക്ഷയ ജില്ലാ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

 

                                                                             CRM/CML Nodal Officers
  Name Designation Tel. No. Mobile No. Mail ID
TRIVANDRUM  JAYAKUMARI K JTO [CRM] 0471-2326868 9446376769 jayakumarikmouly@gmail.com
KOLLAM  PRABHATH.K.P

SDE(CRM/EB&NS)

0474-2799570 9446449666 sdecrmqln@gmail.com
Sreeji JTO(EB)   9496150022 jtoebkollam@gmail.com

PATHANAM-
THITTA

SANTHI C KAIMAL SDE EB 0469-2633700 9446060944 bsnlebpta@gmail.com
Arun S Roy JTO(EB)   9496733844  
ALAPPEY R G SATHEESH SDE(EB & NS) 0477-2238673 9446320420 bdalappuzha@gmail.com
Jayanthi JTO(EB)   9446455640  
KOTTAYAM Shyam Mohan S JTO(EB) 0481-2560710 9446218943 jtokamktm@gmail.com
ERNAKULAM Mini K V SDE( EB ) 0484-2377020 9446570860 sdensekm@gmail.com
TRISSUR SHINU U SDE(EB) 0487-2222173 9446046464 sdecrmtcr@gmail.com
PALAKKAD John Jacob SDE(NS&CRM) 0491-2536422 9446058788 sdenspkd@gmail.com
Sumathi JTO   9400229090  
MALAPPURAM Akhilesh O SDE(NS/EB&CRM) 0483-2732900 9446496688 bdmalappuram@gmail.com
Shefeek JTO (CRM)   9486104340  
CALICUT Rinub K Ummer SDE (EB-CRM) 0495-2770110 9486101887 gmocscclt@gmail.com
KANNUR Rajesh SDE(KAM)   9447796555 kannurcrm@gmail.com
Hashir JTO(EB)   9446555411 hashirtp@gmail.com

Downloads

Attachment 1
Attachment 2
Share:

Tags:


Share your comments below