3 ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

View all Idukki District Events
.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം ബ്ലോക്കിലെ ദേവികുളം പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലപ്പെട്ടി എന്ന ലൊക്കേഷനിലെയും, അടിമാലി ബ്ലോക്കിലെ ബൈസണ്‍വാലി പഞ്ചായത്തിലെ ബൈസണ്‍വാലി ലൊക്കേഷനിലെയും, തൊടുപുഴ ബ്ലോക്കിലെ കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ  പെരുമ്പിളളിച്ചിറ ലൊക്കേഷനിലെയും അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നടത്തിയ ഓണ്‍ലൈൻ പരീക്ഷയുടേയും മുഖാമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തിലും, അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസിലും പ്രസ്തുത റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പകർപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളളതാണ്. 
ഫോണ്‍ നം – 04862 232 215, 232209.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്  :-https://drive.google.com/file/d/1-KUZM5-TvcP4Ii4IHAgRq1fWts3igCSC/view?usp=sharing

Share:

Tags:


Share your comments below