അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 3 ലൊക്കേഷനിലേയ്ക്കുളള പുതുക്കിയ കരട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

View all Idukki District Events
.  

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം ബ്ലോക്കിലെ ദേവികുളം പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലപ്പെട്ടി എന്ന ലൊക്കേഷനിലെയും, അടിമാലി ബ്ലോക്കിലെ ബൈസണ്‍വാലി പഞ്ചായത്തിലെ ബൈസണ്‍വാലി ലൊക്കേഷനിലെയും, നെടുംങ്കണ്ടം ബ്ലോക്കിലെ പാമ്പാടുംപാറ പഞ്ചായത്തിലെ  പാമ്പാടുംപാറ ലൊക്കേഷനിലെയും അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നടത്തിയ ഓണ്‍ലൈൻ പരീക്ഷയുടേയും മുഖാമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുതുക്കിയ കരട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അക്ഷയ വെബ് സൈറ്റിലും, ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തിലും, അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസിലും പ്രസ്തുത റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പകർപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളളതാണ്.  കരട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ കരട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം ജില്ലാ കളക്ടർ / അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസിലോ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.

 

ഫോണ്‍ നം – 04862 232 215, 232209.

 

 3 ലൊക്കേഷനിലേയ്ക്കുളള പുതുക്കിയ കരട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

Share:

Tags:


Share your comments below