കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒഴിവുള്ള 20 ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് നടത്തിയ സംരംഭക തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

View all Kottayam District Events
  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. https://drive.google.com/file/d/1Ne83XH6ukGTQbZk8zXWZ3baiGgaBodLd/view?usp=sharing

 

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/file/d/1Ne83XH6ukGTQbZk8zXWZ3baiGgaBodLd/view?usp=sharing

Share:

Tags:


Share your comments below