Kozhikode District Events

 • 10
 • Jan

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ താഴെ പറയുന്ന 7 ലൊക്കേഷനുകളിലേക്കു പുതുതായി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ച അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 20 / 01 / 2024 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തവ 1.കൊടശ്ശേരി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത് ), 2. കൂമുള്ളി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത് ), 3. കല്ലോട് (പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്) പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തവ 1. അരയിടത്തുപാലം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ), 2. മുതലക്കുളം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ) 3. തണ്ണീർപന്തൽ (ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്) 4. കോട്ടമ്മൽ (കൊടിയത്തൂർ) മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ളതിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയാണുള്ളത്. പ്രീഡിഗ്രി/പ്ലസ്‌ടു/തതുല്യ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും സംരംഭകത്വ ശേഷിയുമുള്ള 18 മുതൽ 50 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍, സ്ത്രീകൾ, എസ്.സി/ എസ്.ടി എന്നീ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദേശമനുസരിച്ചുള്ള അധിക മാർക്കിനർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ഡയറക്ടര്‍, അക്ഷയ എന്ന പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന ദേശസാത്കൃത- ഷെഡ്യുല്‍ഡ്ബ്രാഞ്ചുകളില്‍ നിന്ന്എടുത്ത750/- രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ സഹിതം http://akshayaexam.kerala.gov.in/aes/registration എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷ നല്‍കണം. ഒരാള്‍ക്ക് പരമാവധി 3 ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, വിലാസം, നേറ്റിവിറ്റി, പ്രായം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, ഫോട്ടോ, തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ, അപേക്ഷിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനില്‍ 300 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കുറയാതെയുള്ള കെട്ടിടമുണ്ടെങ്കില്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശം/വാടക കരാര്‍ എന്നിവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യണം. ഡി.ഡി നമ്പര്‍ അപേക്ഷയില്‍ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രിന്റ്‌, ഹാജരാക്കിയ അസ്സല്‍ രേഖകളുടെ പകര്‍പ്പ്, ഡി.ഡി എന്നിവ അപേക്ഷകര്‍ 30/01/2024 തീയതിക്ക് മുന്‍പ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ്, രണ്ടാം നില, സാമൂതിരി സ്ക്വയര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, റെയില്‍വെസ്റ്റേഷന്‍ ലിങ്ക് റോഡ്, കോഴിക്കോട് -673002 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തെളിയിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാതെ പക്ഷം അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ് വിവരങ്ങള്‍ www.akshaya.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും 0495-2304775 നമ്പറിലും ലഭ്യമാണ്.

Read more
 • 08
 • Jan

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍    9 ലൊക്കേഷനുകളിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന്  പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 23/12/2023  തീയതി മുതൽ 10/01/2024 തീയതി വരെ അപേക്ഷ ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.  (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്ബ്രാക്കറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു)  1. തെച്ച്യാട് (മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി), 2. നിയർ ചേലിയ സാക്ഷരതാകേന്ദ്രം (ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്ത്), 3. കൊടശ്ശേരി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത്), 4.അരയിടത്തുപാലം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ), 5.മുതലക്കുളം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ ), 6. തണ്ണീർപന്തൽ ( ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്)  7.കൂമുള്ളി (അത്തോളി  പഞ്ചായത്ത്), 8. കോട്ടമ്മൽ (കൊടിയത്തൂർ),9. കല്ലോട് (പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്) ഈ ലൊക്കേഷനുകളിൽ  1. തെച്ച്യാട് (മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി), 2. . കൊടശ്ശേരി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത് ), 3. കൂമുള്ളി (അത്തോളി  പഞ്ചായത്ത് ), 4. കല്ലോട് (പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്) എന്നീ നാലു ലൊക്കേഷനുകൾ  പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക്  മാത്രമായാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നത് . 1.നിയർ ചേലിയ സാക്ഷരതാകേന്ദ്രം (ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്ത്),  2. അരയിടത്തുപാലം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ), 3. മുതലക്കുളം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ) 4. തണ്ണീർപന്തൽ (ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്) 5. കോട്ടമ്മൽ (കൊടിയത്തൂർ)  എന്നീ അഞ്ച് ലൊക്കേഷനുകൾ  പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക്  മാത്രമായാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നത് .     മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ളതിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയാണുള്ളത്. പ്രീഡിഗ്രി/പ്ലസ്‌ടു/തതുല്യ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.  കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും സംരംഭകത്വ ശേഷിയുമുള്ള 18 മുതൽ 50 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍, സ്ത്രീകൾ, എസ്.സി/ എസ്.ടി എന്നീ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദേശമനുസരിച്ചുള്ള അധിക മാർക്കിനർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ     താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ഡയറക്ടര്‍, അക്ഷയ  എന്ന പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന ദേശസാത്കൃത- ഷെഡ്യുള്‍ഡ്  ബ്രാഞ്ചുകളില്‍ നിന്ന്എടുത്ത 750/- രൂപയുടെ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ സഹിതം http://akshayaexam.kerala.gov.in/aes/registration എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷ നല്ക്ണം. ഒരാള്ക്ക്  പരമാവധി 3 ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്പ്പി ക്കാം. ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്പ്പി ക്കുമ്പോള്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റുകള്‍, വിലാസം, നേറ്റിവിറ്റി, പ്രായം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റുകള്‍, ഫോട്ടോ, തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ, അപേക്ഷിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനില്‍  300 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കുറയാതെയുള്ള കെട്ടിടമുണ്ടെങ്കില്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശം/വാടക കരാര്‍ എന്നിവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യണം. ഡി.ഡി നമ്പര്‍ അപേക്ഷയില്‍ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രിന്റ്‌, ഹാജരാക്കിയ അസ്സല്‍ രേഖകളുടെ പകര്പ്പ് , ഡി.ഡി എന്നിവ അപേക്ഷകര്‍ 10/01/2024 തീയതിക്ക് മുമ്പ്, എത്തുന്ന രീതിയിൽ അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ്,   രണ്ടാം നില, സാമൂതിരി സ്ക്വയര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷന്‍ ലിങ്ക് റോഡ്, കോഴിക്കോട് -673002 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തെളിയിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്.  വിവരങ്ങള്‍ www.akshaya.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും 0495-2304775 നമ്പറിലും ലഭ്യമാണ്. 

Read more
 • 08
 • Jan

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍    9 ലൊക്കേഷനുകളിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന്  പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 23/12/2023  തീയതി മുതൽ 10/01/2024 തീയതി വരെ അപേക്ഷ ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.  (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്ബ്രാക്കറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു)  1. തെച്ച്യാട് (മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി), 2. നിയർ ചേലിയ സാക്ഷരതാകേന്ദ്രം (ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്ത്), 3. കൊടശ്ശേരി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത്), 4.അരയിടത്തുപാലം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ), 5.മുതലക്കുളം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ ), 6. തണ്ണീർപന്തൽ ( ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്)  7.കൂമുള്ളി (അത്തോളി  പഞ്ചായത്ത്), 8. കോട്ടമ്മൽ (കൊടിയത്തൂർ),9. കല്ലോട് (പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്) ഈ ലൊക്കേഷനുകളിൽ  1. തെച്ച്യാട് (മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി), 2. . കൊടശ്ശേരി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത് ), 3. കൂമുള്ളി (അത്തോളി  പഞ്ചായത്ത് ), 4. കല്ലോട് (പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്) എന്നീ നാലു ലൊക്കേഷനുകൾ  പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക്  മാത്രമായാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നത് . 1.നിയർ ചേലിയ സാക്ഷരതാകേന്ദ്രം (ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്ത്),  2. അരയിടത്തുപാലം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ), 3. മുതലക്കുളം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ) 4. തണ്ണീർപന്തൽ (ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്) 5. കോട്ടമ്മൽ (കൊടിയത്തൂർ)  എന്നീ അഞ്ച് ലൊക്കേഷനുകൾ  പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക്  മാത്രമായാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നത് .     മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ളതിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയാണുള്ളത്. പ്രീഡിഗ്രി/പ്ലസ്‌ടു/തതുല്യ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.  കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും സംരംഭകത്വ ശേഷിയുമുള്ള 18 മുതൽ 50 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍, സ്ത്രീകൾ, എസ്.സി/ എസ്.ടി എന്നീ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദേശമനുസരിച്ചുള്ള അധിക മാർക്കിനർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ     താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ഡയറക്ടര്‍, അക്ഷയ  എന്ന പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന ദേശസാത്കൃത- ഷെഡ്യുള്‍ഡ്  ബ്രാഞ്ചുകളില്‍ നിന്ന്എടുത്ത 750/- രൂപയുടെ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ സഹിതം http://akshayaexam.kerala.gov.in/aes/registration എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷ നല്ക്ണം. ഒരാള്ക്ക്  പരമാവധി 3 ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്പ്പി ക്കാം. ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്പ്പി ക്കുമ്പോള്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റുകള്‍, വിലാസം, നേറ്റിവിറ്റി, പ്രായം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റുകള്‍, ഫോട്ടോ, തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ, അപേക്ഷിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനില്‍  300 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കുറയാതെയുള്ള കെട്ടിടമുണ്ടെങ്കില്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശം/വാടക കരാര്‍ എന്നിവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യണം. ഡി.ഡി നമ്പര്‍ അപേക്ഷയില്‍ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രിന്റ്‌, ഹാജരാക്കിയ അസ്സല്‍ രേഖകളുടെ പകര്പ്പ് , ഡി.ഡി എന്നിവ അപേക്ഷകര്‍ 10/01/2024 തീയതിക്ക് മുമ്പ്, എത്തുന്ന രീതിയിൽ അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ്,   രണ്ടാം നില, സാമൂതിരി സ്ക്വയര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷന്‍ ലിങ്ക് റോഡ്, കോഴിക്കോട് -673002 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തെളിയിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്.  വിവരങ്ങള്‍ www.akshaya.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും 0495-2304775 നമ്പറിലും ലഭ്യമാണ്. 

Read more
 • 21
 • Dec

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ 9 ലൊക്കേഷനുകളിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 23/12/2023 തീയതി മുതൽ 10/01/2024 തീയതി വരെ അപേക്ഷ ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്ബ്രാക്കറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു) 1. തെച്ച്യാട് (മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി), 2. നിയർ ചേലിയ സാക്ഷരതാകേന്ദ്രം (ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്ത്), 3. കൊടശ്ശേരി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത്), 4.അരയിടത്തുപാലം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ), 5.മുതലക്കുളം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ ), 6. തണ്ണീർപന്തൽ ( ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്) 7.കൂമുള്ളി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത്), 8. കോട്ടമ്മൽ (കൊടിയത്തൂർ),9. കല്ലോട് (പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്) ഈ ലൊക്കേഷനുകളിൽ 1. തെച്ച്യാട് (മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി), 2. . കൊടശ്ശേരി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത് ), 3. കൂമുള്ളി (അത്തോളി പഞ്ചായത്ത് ), 4. കല്ലോട് (പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്) എന്നീ നാലു ലൊക്കേഷനുകൾ പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നത് . 1.നിയർ ചേലിയ സാക്ഷരതാകേന്ദ്രം (ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്ത്), 2. അരയിടത്തുപാലം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ), 3. മുതലക്കുളം (കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷൻ) 4. തണ്ണീർപന്തൽ (ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്) 5. കോട്ടമ്മൽ (കൊടിയത്തൂർ) എന്നീ അഞ്ച് ലൊക്കേഷനുകൾ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നത് . മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ളതിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയാണുള്ളത്. പ്രീഡിഗ്രി/പ്ലസ്‌ടു/തതുല്യ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും സംരംഭകത്വ ശേഷിയുമുള്ള 18 മുതൽ 50 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍, സ്ത്രീകൾ, എസ്.സി/ എസ്.ടി എന്നീ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദേശമനുസരിച്ചുള്ള അധിക മാർക്കിനർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ഡയറക്ടര്‍, അക്ഷയ എന്ന പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന ദേശസാത്കൃത- ഷെഡ്യുള്‍ഡ് ബ്രാഞ്ചുകളില്‍ നിന്ന്എടുത്ത 750/- രൂപയുടെ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ സഹിതം http://akshayaexam.kerala.gov.in/aes/registration എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷ നല്ക്ണം. ഒരാള്ക്ക് പരമാവധി 3 ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്പ്പി ക്കാം. ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്പ്പി ക്കുമ്പോള്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റുകള്‍, വിലാസം, നേറ്റിവിറ്റി, പ്രായം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റുകള്‍, ഫോട്ടോ, തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ, അപേക്ഷിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനില്‍ 300 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കുറയാതെയുള്ള കെട്ടിടമുണ്ടെങ്കില്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശം/വാടക കരാര്‍ എന്നിവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യണം. ഡി.ഡി നമ്പര്‍ അപേക്ഷയില്‍ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രിന്റ്‌, ഹാജരാക്കിയ അസ്സല്‍ രേഖകളുടെ പകര്പ്പ് , ഡി.ഡി എന്നിവ അപേക്ഷകര്‍ 10/01/2024 തീയതിക്ക് മുമ്പ്, എത്തുന്ന രീതിയിൽ അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ്, രണ്ടാം നില, സാമൂതിരി സ്ക്വയര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷന്‍ ലിങ്ക് റോഡ്, കോഴിക്കോട് -673002 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തെളിയിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിവരങ്ങള്‍ www.akshaya.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും 0495-2304775 നമ്പറിലും ലഭ്യമാണ്.

Read more
 • 20
 • Sep

കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ    നൂറാംതോട് , കണ്ണോത്ത്    കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷനിലെ  മേത്തോ ട്ടുതാഴം വളയം പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലുനിര പനങ്ങാട് പഞ്ചായ ത്തിലെ       കൊട്ടാരമുക്ക് , തിരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ     തോടന്നൂർ  വള്ള്യാട്, കുറ്റ്യാടി പഞ്ചായത്തിലെ   നടുപൊയിൽ    എന്നീ 8 അക്ഷയ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക്  അക്ഷയ സംരംഭകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള  ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു . റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊഴുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്  Final rank List    

Read more
 • 24
 • Aug

കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ    നൂറാംതോട് , കണ്ണോത്ത്   മുക്കം മുനിസി പ്പാലിറ്റിയിലെ നീലേശ്വരം കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷനിലെ  മേത്തോ ട്ടുതാഴം വളയം പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലുനിര പനങ്ങാട് പഞ്ചായ ത്തിലെ       കൊട്ടാരമുക്ക് , തിരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ     തോടന്നൂർ  വള്ള്യാട്, കുറ്റ്യാടി പഞ്ചായത്തിലെ   നടുപൊയിൽ    എന്നീ 9 അക്ഷയ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക്  അക്ഷയ സംരംഭകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള  പ്രൊവിഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു .

Read more
 • 05
 • Nov

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പുതിയസംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Read more