കാലടി, പള്ളിമുക്ക് കോട്ടമ്മല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു - 06.06.2024

View all Malappuram District Events
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍  19.10.2023  ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ (ജൂണ്‍ 2020)  അടിസ്ഥാനത്തില്‍   അപ്പീല്‍  തീര്‍പ്പാക്കിയ  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (06.06.2024)

ക്രമ

നം

പഞ്ചായത്ത്

ലൊക്കേഷന്‍

1

ചീക്കോട്

പള്ളിമുക്ക് കോട്ടമ്മല്‍

2.

കാലടി

കാലടി

 

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/1BgItVRj1yIT_hPuwawFDWkiVEHDz5Pc7?usp=drive_link

 

Share:

Tags:


Share your comments below