മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുതിയ 23 പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള അക്ഷയ പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

View all Malappuram District Events
            മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍  ജൂണ്‍ 2020 ല്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച 24 ലൊക്കേഷനുകളിലേക്കുള്ള അക്ഷയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.          മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പാതാക്കര, വല്ലപ്പുഴ, കരിമ്പുഴ പ്രദേശങ്ങളിക്ക്     10.10.2023  ന് നടന്ന് ഇന്റര്‍വ്യൂ-      അക്ഷയ പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായ്   https://drive.google.com/file/d/1LeOleNMo2p8LgOG5PoPh1e-xkvvSdgne/view?usp=share_link ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.           വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട    ചേലോട്, കവളമുക്കട്ട, പള്ളിശ്ശേരി, അയിലാശ്ശേരി, വലിയാട്, വെള്ളൂര്‍, കാരത്തൂര്‍, ചേരൂരാല്‍             എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുടെ      11.10.2023  ന് നടന്ന് ഇന്റര്‍വ്യൂ-      അക്ഷയ പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായ്           https://drive.google.com/file/d/1HgO5rdONcU4xaajHFo3pvF2lGSbD8NVV/view?usp=share_link ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക        വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട    വള്ളിക്കാപ്പറ്റ, പള്ളിയാലില്‍, കൊളത്തുപ്പറമ്പ്, കക്കോവ്, തേലക്കാട്, പള്ളിമുക്ക് കോട്ടമ്മല്‍, മൈത്ര, കാലടി, വള്ളുവങ്ങാട്, കേരള എസ്റ്റേറ്റ്, പുളിയംപറമ്പ, കരിപ്പൂര്‍,    എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുടെ    11.  10.2023  ന് നടന്ന് ഇന്റര്‍വ്യൂ-      അക്ഷയ പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായ്  https://drive.google.com/file/d/1CuuDKBtzVgHJNoJOOoTWI6WyHU9l6BPM/view?usp=share_link    

            മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍  ജൂണ്‍ 2020 ല്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച 23 ലൊക്കേഷനുകളിലേക്കുള്ള അക്ഷയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

         മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പാതാക്കര, വല്ലപ്പുഴ, കരിമ്പുഴ പ്രദേശങ്ങളിക്ക്     10.10.2023  ന് നടന്ന് ഇന്റര്‍വ്യൂ-      അക്ഷയ പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായ്     

https://drive.google.com/file/d/1hvgCIksG8O64BnHSbJJjBf4T15FdznMD/view?usp=drive_link

 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

         വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട    ചേലോട്, കവളമുക്കട്ട, പള്ളിശ്ശേരി, അയിലാശ്ശേരി, വലിയാട്, വെള്ളൂര്‍, കാരത്തൂര്‍, ചേരൂരാല്‍             എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുടെ      11.10.2023  ന് നടന്ന് ഇന്റര്‍വ്യൂ-      അക്ഷയ പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായ് 

         https://drive.google.com/file/d/1HgO5rdONcU4xaajHFo3pvF2lGSbD8NVV/view?usp=share_link  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

       വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട    വള്ളിക്കാപ്പറ്റ, പള്ളിയാലില്‍, കൊളത്തുപ്പറമ്പ്, കക്കോവ്, തേലക്കാട്, പള്ളിമുക്ക് കോട്ടമ്മല്‍, മൈത്ര, കാലടി, വള്ളുവങ്ങാട്, കേരള എസ്റ്റേറ്റ്, പുളിയംപറമ്പ, കരിപ്പൂര്‍,    എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുടെ    11.  10.2023  ന് നടന്ന് ഇന്റര്‍വ്യൂ-      അക്ഷയ പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായ് 

https://drive.google.com/file/d/1CuuDKBtzVgHJNoJOOoTWI6WyHU9l6BPM/view?usp=share_link

 

 

Share:

Tags:


Share your comments below